Projekty UE

Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o. w partnerstwie z URBITOR Sp. z o.o. realizuje projekt „Torun Space Labs”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie kompleksu obiektów na potrzeby Toruń Space Labs. Powstała infrastruktura będzie przeznaczona głównie dla MŚP działających w branżach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. Jednym z niszowych obszarów, do którego rozwoju przyczyni się powstała infrastruktura, będzie przemysł kosmiczny. W wytworzonej infrastrukturze wydzielone zostaną strefy o charakterze innowacyjnych centr demonstracyjnych, fab labów oraz living labów. Na kompleks TSL składać się będzie główny budynek trzykondygnacyjny z przylegającym do niego parterowym modułem prototypowni oraz całoroczną konstrukcją sferyczną (Space Arena). Projekt zakłada wybudowanie kompleksu TSL, zagospodarowanie terenu oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia specjalistycznych usług.

 

Wartość całkowita projektu: 22 038 297,91 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 18 034 645,61 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 15 329 448,76 PLN

 

 

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności