Deklaracja dostępności

Urbitor sp.z.o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.urbitor.pl
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.urbitor.pl Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

brak informacji głosowych na stronie
Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa: Koordynator ds. dostępności Urbitor sp. z o.o. Joanna Górka, e-mail: j.gorka@urbitor.pl tel.56 400 03 01 lub 504 158 936 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób i formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7
dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od
dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Wnoszący
żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do
wskazanej osoby do kontaktu.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7
dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od
dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Wnoszący
żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do
wskazanej osoby do kontaktu.

URBITOR sp. z.o.o – Siedziba Zarządu, obsługi kontrahentów, punkt kasowy
ul. Chrobrego 105/107
87-100 Toruń
tel. 56 400 03 01
e-mail: sekretariat@urbitor.pl
Godziny otwarcia pn. – pt. 7.00 – 15.00

Siedziba Biura Zarządu, obsługi kontrahentów oraz punktu kasowego znajduje się przy ul. Chrobrego 105/107. Wjazd na teren obiektu znajduje się od strony ul.Towarowej, wejście do budynku znajduje się od strony ul. Chrobrego
Po lewej stronie od wejścia do budynku znajdują się schody na pierwsze piętro
Na I piętrze po lewej stronie znajduje się gabinet Zarządu oraz sekretariat
Po lewej stronie od wejścia znajduje się okienko kasowe
Korytarz jest szeroki
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem
W budynku brak pochylni, platform oraz informacji głosowych
Na I piętrze znajduje się toaleta ogólnodostępna
Możliwość wejścia z psem asystującym
Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego
Brak aplikacji mobilnych
​​

Siedziba Obsługi Klienta Cmentarz Komunalny
ul. Grudziądzka 192/196
87-100 Toruń
tel. 56 66 44 088; 56 62 31 998
bok@torunskiecmentarze.pl
administracja@torunskiecmentarze.pl
Godziny otwarcia:
pn.- pt., 7.00 – 15.00
sob. 8.00 – 14.00

Dział Obsługi Klienta znajduję się na parterze budynku, budynek bez schodów i barier architektonicznych
W budynku jest wąski korytarz uniemożliwiający wjazd dla wózków inwalidzkich
W budynku brak pochylni, platform oraz informacji głosowych
Na terenie występują dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych
Do budynku można wejść z psem asystującym
Na miejscu brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego
Brak aplikacji mobilnych
​​

Siedziba Obsługi Klienta Giełda Towarowa
ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń
tel. 512 118 968
e-mail: m.suryn@urbitor.pl
Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta
pn.- pt., 7.00 – 15.00
Godzina otwarcia placu handlowego Giełdy Towarowej – całodobowo
Siedziba Biura Obsługi Klienta dla Giełdy Towarowej znajduje się przy ul. Chrobrego
105/107. Wjazd na teren handlowy giełdy znajduje się od strony ul. Towarowej

Przy wjeździe na teren giełdy znajduje się budynek z pomieszczeniem kasowym, gdzie pobierane są opłaty od pn – pt w godz. 22.00 – 7.00, w soboty wjazd dla osób kupujących jest bezpłatny. Przy wyjeździe z placu handlowego giełdy od ul. Towarowej znajduje się kolczatka bezwładnościowa
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem
Po wejściu do budynku na parterze (na wprost) znajduje się pomieszczenie gospodarcze
W budynku brak pochylni, platform oraz informacji głosowych
Po lewej stronie od wejścia znajdują się schody na pierwsze piętro
Na I piętrze znajdują się pomieszczenia ds. obsługi klienta
Korytarz jest szeroki
Na I piętrze znajduje się toaleta ogólnodostępna
Możliwość wejścia z psem asystującym
Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego
Brak aplikacji mobilnych

Siedziba Obsługi Klienta Dworzec kolejowy Toruń Główny
Ul. Kujawska 1
87-100 Toruń
tel. 501 259 034, 537 107 630
e-mail: dworzec@urbitor.pl, a.olender@urbitor.pl
Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta: 6.00 – 15.00

Wejście do budynku od strony ul. Dybowskiej lub przez przejście podziemne, wejście od strony ul. Podgórskiej lub ul. Kujawskiej
Biuro Zarządcy Dworca znajduje się na I piętrze w budynku D
W budynku D jest winda przystosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim i przewozu osób niepełnosprawnych
Korytarze w budynku D są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się dla osób z ograniczeniami ruchowymi
W budynku A znajduje się Biuro Obsługi Klienta oraz biuro ochrony dworca
Na terenie Dworca Kolejowego wyznaczonych jest 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jedno miejsce znajduje się na lewo przed wejściem do budynku D – wjazd od strony ul. Dybowskiej oraz 6 miejsc na parkingu dworca – wjazd od strony ul.Kujawskiej
Po wejściu do budynku D (główny budynek dworca) po prawej stronie na parterze, znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, dzięki której można dostać się na każde piętro budynku
Przy wejściach do tunelu dworca oraz przy wejściach na peron 1 oraz 4 znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, od strony ul. Podgórskiej (po lewej stronie od wejścia) oraz ul. Kujawskiej (po prawej stronie od wejścia)
Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich
Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym
W tunelu dworca oraz na peronach dworca znajdują się ścieżki dotykowe dla osób niewidomych
W przejściu podziemnym znajduje się podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający dostanie się do windy
Po wejściu do budynku D (główny budynek dworca) kierując się w lewo dotrzemy do planu tyflograficznego (dotykowego) budynku dworca.
Przed wejściem do budynku D (główny budynek dworca) po prawej stronie przy zabytkowej wiacie znajduje się plan tyflograficzny (dotykowy) dworca z rozmieszczeniem peronów
Pierwszy i ostatni stopień schodów w budynku D (główny budynek dworca) oraz schodów wejściowych/wyjściowych z tunelu lub z peronów, zostały oznaczone kolorową taśmą lub znakiem dotykowym
Ruchome schody oraz windy zostały wyposażone w system informacji dźwiękowej
Na terenie dworca całodobowo dostępna jest obsługa dworca, która w razie potrzeby może udzielić asysty w poruszaniu się po dworcu
Brak aplikacji mobilnych

Centrum Targowe PARK
ul. Szosa Bydgoska 3
87-100 Toruń
tel. 56 612 02 61
fax 56 612 02 56
e-mail: centrumtargowe@urbitor.pl, r.skibinski@urbitor.pl
Godziny otwarcia: pn – pt., 7.30-15.30

W budynku CT PARK znajdują się trzy kondygnacje: parter, I i II piętro. Z parkingu przy obiekcie zapewniony jest dojazd do głównego wejścia do budynku. Na parterze oraz I piętrze zapewniony jest swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń
Z parteru na I piętro możliwy jest dojazd windą zlokalizowaną przy środku hali wystawowo-targowej. Winda umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych
Droga do administracji prowadzi przez wejście główne od ul. Szosy Bydgoskiej, następnie klatką schodową na I lub II piętro drogę do klatki schodowej wskazują ustawione w obiekcie kierunkowskazy
Biuro Kierownika obiektu znajduje się na I piętrze, pokój nr 133, na II piętrze znajduje się
Z piętra I na II można się dostać wyłącznie schodami (brak udogodnień dla osóbbiuro obsługi klienta pokój nr. 209 niepełnosprawnych)
Korytarze w obiekcie są szerokie i zapewniają swobodę komunikacji
Niskie progi zapewniają swobodną komunikację na parterze i I piętrze budynku dla osób niepełnosprawnych
Brak pochylni, platform i informacji głosowych
Na terenie Centrum Targowego PARK znajduje się 119 miejsc parkingowych, 6 miejsc na głównym parkingu wyznaczonych jest dla osób niepełnosprawnych. Miejsca znajdują się po prawej stronie od wjazdu
Możliwe wejście do obiektu z psem asystującym
Obiekt nie zapewnia tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Brak aplikacji mobilnych

Siedziba Biura Obsługi Klienta – Targowiska Miejskie
ul. Szosa Chełmińska 27
87-100 Toruń
tel. 56 657 48 54
tel. 56 657 48 51
e-mail: b.dzioba@urbitor.pl, n.piasecka-gutkowska@urbitor.pl
Godziny otwarcia: pn – pt. 7.00 -15.00

Siedziba Biura Obsługi Klienta Targowisk znajduje się przy ul. Szosa Chełmińska 31-35
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Szosa Chełmińska
Na parkingu po lewej stronie od wejścia do budynku głównego znajduje się 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody, brak możliwości wjazdu wózkiem
Wjazd wózkiem możliwy od strony wejścia Urzędu miasta, znajdującym się po prawe stronie budynku
W budynku znajdują się wąskie korytarze, możliwe utrudnienia w poruszaniu się wózkiem
Na I piętrze znajdują się biura obsługi klienta oraz biuro kierownika działu Targowisk (brak windy, platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) wejście na I piętro możliwe jest tylko schodami z wąską przestrzenią
Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
Korytarze w budynku są wąskie i może występować problem z poruszaniem się na wózku
Brak możliwości wejścia z psem asystującym
Brak aplikacji mobilnych

Siedziba Biura Obsługi Parkingów
ul. Szosa Chełmińska 27
tel. 692 371 615
e-mail: k.kamińska@urbitor.pl
Godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

Siedziba Biura obsługi parkingów znajduje się przy ul. Szosa Chełmińska 31-35
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Szosa Chełmińska
Na parkingu po lewej stronie od wejścia do budynku głównego znajduje się 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody, brak możliwości wjazdu wózkiem
Wjazd wózkiem jest możliwy od strony wejścia Urzędu miasta, znajdującym się po prawej stronie budynku
Na I piętrze znajdują się biura obsługi klienta oraz biuro kierownika obsługi parkingów. W budynku znajdują się wąskie korytarze, możliwe utrudnienia w poruszaniu się wózkiem (brak windy, platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
Wejście na I piętro tylko schodami z wąską przestrzenią
Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
Korytarze w budynku są wąskie, może występować problem z poruszaniem się na wózku
Brak możliwości wejścia z psem asystującym
Brak aplikacji mobilnych

Szybki kontakt
Skip to content